ແຂວງວຽງຈັນ ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປລາວ.

ຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ( ວັນທີ 30 ຕຸລາ 2018 ) ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລິເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສ ປ ປ ລາວ ຂື້ນ ຢູ່ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງວຽງຈັນ.

ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ດາວເຮືອງ ນັນທະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ ວຽງຈັນ, ເຂົ້າຮ່ວມມີທ່ານ ພູທອນ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຢູ່ ສປປ ລາວ, 
ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກຳມະການໂຄງການ ປະຈຳແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຜູ້ປະກອບການໂຮງສີເຂົ້າຮ່ວມ. 

     
ທ່ານ ອຸ່ນລໍ່າ ຫລວງກອງຄຳ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະເໜີໂຄງການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ຢູ່ ສປປລາວ 
ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນຈະເນັ້ນໃສ່ການຈັດປະຕິບັດ 2 ເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍຄື: ຜະລິດສະບຽງອາຫານ ແລະ ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ.

     ຈຸດປະສົງ ເພື່ອເພີ່ມ ແລະ ປັບປຸງ ລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ ໂດຍຜ່ານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດການກຸ່ມ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ກຸ່ມມີລາຍຮັບເພີ່ມຂື້ນ 
ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງສະມາຊິກພາຍໃນກຸ່ມໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຜະລິດມີຄວາມຫລາກຫລາຍ ສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດພາຍໃນ, 
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກຸ່ມທາງດ້ານການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

ການຈັດການກຸ່ມໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ດ້ານການຕະຫລາດສຳລັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ 
ແມ່ນມີເປົ້າໝາຍທັງໝົດ 5 ແຂວງຄື: ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງວຽງຈັນ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຄຳມ່ວນ. 
ເຊິ່ງເລັງໃສ່ 3 ກິດຈະກຳ : ປູກເຂົ້າ, ປູກພືດຜັກ ແລະ ປູກສາລີ.


ເຊິ່ງໃນນີ້ ແຂວງວຽງຈັນ ແມ່ນໄດ້ກຳນົດເອົາເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຢູ່ເມືອງທຸລະຄົມ ມີກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າ 8 ກຸ່ມ 4200 ຄອບຄົວ ໃນເນື້ອທີ່ 4549 ເຮັກຕາ, 
ໃນນີ້ ປູກເຂົ້າແນວພັນ 3 ກຸ່ມ ຄື ບ້ານພະທາວ, ໜອງພົງ ແລະ ບ້ານແຈ້ງ. 
ກຸ່ມປູກເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ມີ 5 ກຸ່ມ ຄື: ບ້ານໂພນໂຮງນາຝ້າຍ, ບ້ານຈຸ້ມ, ບ້ານໂພນຄຳ, ບ້ານນາຫວ້າ ແລະ ບ້ານນາແພງ. 
ກຸ່ມຜະລິດພືດຜັກ 19 ກຸ່ມ 300 ຄອບຄົວເນື້ອທີ່ 100 ເຮັກຕ່າ, ໃນນີ້ກະສິກຳທີ່ດີ 13 ກຸ່ມ 14ບ້ານ ມີເນື້ອທີ່ 65 ເຮັກຕ່າ, 
ກະສິກຳອິນຊີ ມີ 6 ກຸ່ມ ມີ5ບ້ານ ເນື້ອທີ່35ເຮັກຕ່າ.ພາບ ແລະ ຂ່າວ : ພູເງິນ ບົວທອງ ນັກຂ່າວອອນລາຍແຂວງວຽງຈັນ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *