ກອງປະຊຸມທາບທາມ ຮ່າງດຳລັດ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ຮ່ວມກັບແຂວງພາກກາງ ແລະ ພາກເໜືອ ທີ່ແຂວງວຽງຈັນ.

ໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມທະວີສຸກ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ, ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມທາບທາມຄຳຄິດເຫັນຕໍ່ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມແລະທຳມະຊາດ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃນແຂວງພາກກາງແລະພາກເໜືອ.

ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ພູວົງ ຫລວງໄຊຊະນະ, ຄະນະພັກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແສດລ້ອມ, ຫົວຫນ້າກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ມີທ່ານ ກອງຄໍາ ອິນໄພຍະລາດ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ. ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າ – ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈາກແຂວງພາກກາງແລະເໜືອ (ແຂວງວຽງຈັນ,ໄຊສົມບຸນ,ຫຼວງພະບາງ,ໄຊຍະບຸລີ,ແຂວງອຸດົມໄຊ,ຫຼວງນ້ຳທາ,ບໍແກ້ວ,ຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຜົງສາລິ ) ເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ກອງຄໍາ ອິນໄພຍະລາດ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ຫົວຫນ້າພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ຂຶ້ນກ່າວເປີດ:

ສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວວ່ອງໄວ, ມີການລົງທຶນໃນຂະແໜງການຕ່າງໆບໍ່ວ່າຂະແໜງການພະລັງງານ ເປັນຕົ້ນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນການພັດທະນາທີ່ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ບາງປະເພດກໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ, ຖ້າບໍ່ມີການຄຸ້ມຄອງດີ ກໍ່ຈະສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາບໍ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ໄປຕາມທິດສີຂຽວ ຕາມນະໂຍບາຍ ຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ວາງອອກ.

ົຖືວ່າການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ເປັນວຽກງານສຳຄັນ ແລະເປັນເຄື່ອງມືອັນໜຶ່ງ ທີ່ສຳຄັນເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ້ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ໄດ້ດຳເນີນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ

ແນ່ໃສ່ຫຼີກລຽງ, ປ້ອງກັນ, ຫຼຸດຜ່ອນ ແລະແກ້ໄຂ ຈາກການພັດທະນາໂຄງການ ລວມທັງ ຄຸ້ມຄອງ ຜົນກະທົບ ຕໍ່ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ການທົດແທນຄ່າເສຍຫາຍ ແລະ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ, ການຟື້ນຟູຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ.

ທ່ານ ສົມຫວັງ ບຸດຕະວົງ ຫົວຫນ້າພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ທົບທວນພັນທະດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ-ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແສດລ້ອມ ຂຶ້ນຜ່ານຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມແລະທຳມະຊາດ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 17 ໝວດ 102 ມາດຕາຄື:

ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ, ການກັ່ນຕອງ ແລະການສຶກສາທາງເລືອກຂອງໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ການສຶກສາເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ, ຄະນະກຳມະການທົບທວນບົດປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມແບບລະອຽດ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ, ການຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບສິ່ງແວດລ້ອມ,

ການກວດກາວິຊາການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໃນໂຄງການລົງທຶນແລະກິດຈະການຕ່າງໆ, ສິດ ແລະ ພັນທະໃນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມແລະທຳມະຊາດ, ການວ່າຈ້າງຜູ້ຮັບເໝົາ, ການມອບໂອນກຳມະສິດ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ໂຄງການລົງທຶນ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ, ການສະໜອງ ແລະ ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ,

ຂໍ້ຫ້າມ, ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ, ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ, ການກວດກາ ວຽກງານປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ, ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ, ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *